Monthly Archives: دسامبر 2014

گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران 2

 

 

              گزارش و پردازش یک پشت پرده از سیاست شوم

                  ” انگلیس و آمریکا برای نابودی ایران


                                   ”بخش دوم

 

                                     ” پیش از سخن

 

1- هم میهنان دلبندم ! دوستان ارزشمندم ! و خوانندگان دانشمندم !

وارونه آن چه آخوند روحانی – رییس جمهور ایران – با مردم پیمان بسته بود ؛ پول ملی ایران – یعنی ریال – در دنباله روند فروپاشی پیشین و تنها در یک ماه گذشته ، نزدیک به دوازده درسد از ارزش خود را از دست داد و نشانه ها نشان می دهد که درآینده نزدیک بیش از این نیز ارزش خود را از دست خواهد داد  و می رود تا کمر خمیده مردم ایران را زیر بار تهیدستی بشکند . در میان همین جستار از این سیاهی و تباهی می نویسم ولی نخست از خوانندگان تازه پیوسته به تارنما (وب سایت) می خواهم تا جستار ” پاسداری از ارزش پول ملی آرمان ملی ، گرانی ارزهای بیگانه زیان گرانبار ملی ” ، نوشته شده در نشانی پیشین تارنمای ” برشاخسار سخن ” ، به تاریخ 1393/5/25 خورشیدی را بخوانند و دیگر هم میهنان را به خوانش آن و تلاش برای پاسداری از ارزش پول ملی فرا بخوانند .

نشانی پیشین تارنمای ” برشاخسار سخن ” :

payam-chanoun.blogfa.com

2- هم میهنان گرامیم !

دزدان دیروز و دشمنان پرزور که در گذشته های دور و نزدیک سرمایه های ملت ایران را از ایران می ربودند و در بانک ها و زرادخانه های انگلیس ، آمریکا و حتا روسیه انبار می کردند و به این بسنده نکرده ، ته مانده دارایی ایران و ایرانی را با فریب ، روانه کشورهای امارات و قبرس می کردند ؛ اکنون با فریبی فریبنده تر و از راه شبکه های ماهواره ای با چندین بهانه ، از جمله خرید خانه و گردشگری (توریسم) ، سرمایه ها و پول های مردم دردمند ایران را روانه ترکیه ، انگلیس ، آمریکا ، آفریقای جنوبی و … می کنند . به تبلیغ های بی شرمانه شبکه های ماهواره ای بنگرید !. کارفرمایان (مدیران) این شبکه ها – مانند جم و … – آن اندازه بی شرم و ایران ستیز هستند که حتا نام شبکه ها را نیز به زبان بیگانه بر می گزینند . (gem = در زبان انگلیسی به معنای مروارید و گوهر است) . خواهش من از شما این است که از این گفته ها و سفته ها ،  فریب نخورید و پول خود را در کشور خویش گردش دهید نه در سرزمین بیگانگان .

اگر زنده باشم ؛ درباره کنش ایران ستیز این شبکه ها خواهم نوشت .

3- دوست ارزشمند – جناب پور شیدا – به شیوه همیشگی و مهر و دلدادگی ، دو دوبیتی زیبا سروده و پیامک کرده اند . هر دو سروده را به گزارش زیر پیشکش می کنم :

 

                                به  دیر، فصل پاییزی فریباست

                                نوای بارش باران چه زیباست !

                               غروب و موج و باران جلوه گاه

                               دو چشم نکته بینی که شکیباست

                                                و

                                  نهاده تیر مژگان را به ابرو

                                  کمند زلف افشانده به هر سو

                                   شبیخونی زده بر پور شیدا

                                  سیه روزم نموده آن سیه مو

                                                              ( پور شیدا )

 

                                               ”  سخن “

 

در پایان بخش نخست گوشزد شد که دولت پلید بریتانیا با برنامه هایی چونان برنامه (طرح) “برنارد لوییس” ، بر آن است تا استوارترین سد راه چپاول ملت ایران و دیگر مردم خاور میانه – یعنی فرهنگ خوش بنیاد پارسی – را از میان بردارد و به دست نابودی بسپارد . این دولت ، بر پایه سفارش کارشناس خود – برنارد لوییس صهیونیست و آنگلوساکسن نژاد – چند راهکار را برای این خواست شوم ، در پیش گرفته است .

دولت سیاه و اهریمن نهاد آمریکا نیز ، درست همانند دولت سیه روی انگلیس ، فرهنگ توانمند ایران را بزرگترین سد پیش روی فروپاشی (تجزیه) ایران ارزیابی کرده و بر آن است  تا برای فروپاشی ایران ، نخست فرهنگ ایران را از هم فرو پاشد .

آنها برای فروپاشی فرهنگ ایران ، چند راهکار را برگزیده اند که یک به یک آنها را به گزارش زیر ، پردازش(شرح) می کنم :

1- فروپاشی منش (اخلاق) و گسترش دروغ ، پنهان کاری و ضد ارزش ها در فرهنگ و هنجارهای همگانی مردم ایران زمین .

فرهنگ هر ملت و هر مردمی از دو بخش پدید آمده است .  یکم = ارزش و دوم = هنجار . ارزش به آن گزینه های فرهنگی گفته می شود که مردم به آن باور دارند ، آنها را ارج می نهند و گرامی می دارند . بسیاری از ارزش ها جهانی هستند . مانند : راستی ، درستی ، پارسایی ، پاکدامنی ، خداپرستی و …   . هنجار به رفتارهای همگانی مردم گفته می شود که مردم در برآیند گذر و گذار روزگار به آن خو کرده اند . این هنجارها خود دو گونه هستند . یا همسان و هماهنگ ارزش ها هستند و یا در پاد (ضد) ارزش ها هستند . مردمی خوشبخت و بزرگ هستند که هنجارهای آنان برپایه و همسوبا ارزش های پذیرفته شده انسانی باشد . نا همسانی و ناهمگونی ارزش و هنجار را ،

“نابهنجاری” می گویند .

به زبان ساده تر، نابهنجاری یعنی این که هنجارها و رفتارهای همگانی ؛ هماهنگ ، همسو و بر پایه ارزش ها نباشد . بر پایه همین رویکرد جامعه شناسانه و در پیامد پژوهش های گسترده جامعه دانشگاهی ایران و جهان  ،

  تهیدستی  ،

 بدترین و ویرانگرترین شوند (علت) فروپاشی منش (اخلاق) و گسترش نابهنجاری است .

در پیامد از ارزش افتادگی پول ملی – که اکنون 38 سال است مانند خره به جان مردم ایران افتاده است – هر روز و هر ماه ، بیش از پیش بر تهیدستی مردم ایران افزوده می گردد و در برآیند (نتیجه) همین تهیدستی است که هر روز و هرماه و بیش از پیش دروغ و گونه های گوناگون هنجارگریزی در میان ما ایرانیان گسترده می شود .

دشمنان ایران و مردم ایران ، در فراسوی دو آقیانوس آرام و اتلس ، بیش ازچهل سال است که برای فروپاشی اخلاق در میان مردم ایران برنامه ریزی کرده اند و راهکارهای برگزیده را یا پیموده اند و یا برآنند که بپیمایند .

با این برنامه دشمنان ودرد فراگیر ، من از شما می پرسم چرا جناب آخوند روحانی – که اکنون بر پشت میز ریاست جمهوری نشسته است – در خرداد 1393 خورشیدی برای … مردم ایران  از پاسداشت خوی و منش کهن بنیاد ایرانی (اخلاق در ایران)  و پاسداری از ارزش پول ملی ایران دم می زد و سخن می گفت ولی در پیامد برنامه های او و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، پول ملی ما ایرانیان در همین یک ماه گذشته ، نزدیک به دوازده درسد دیگر از ارزش خود را از دست داد و به همان اندازه پول ها و ارزهای بیگانگان و دشمنان ایران – از جمله ارزهای دلار امریکا و پوند انگلیس – برای ما ایرانیان گران تر و سنگین تر شد ؟

هم میهنان ارجمند ! ایرانیان ارزشمند !

در برابر فروپاشی پول ملی ما ایرنیان خاموش ننشینید . برای پیشگیری از فروپاشی بیشتر ریال ایران ودر چارچوب قانون ، هر آن چه می دانید بنویسید و هر آن چه می توانید انجام دهید . چرا که بی ارزش شدن پول ملی ، تهیدستی و تهیدستی ، نابهنجاری و پاد (ضد) ارزش می آفریند و خوی و منش ایرانی و ایران را بر باد می دهد .

اگر این سفارش بنده ناچیز را نپذیرید و به کار نبندید ؛ درست در هنگامی که دشمنان ایران برای نابودی ایران و فرهنگ زیبا و کهن سال آن ، سرگرم گسترش تهیدستی ، فقر، هنجارگریزی فرهنگی ، نابهنجاری و فروپاشی اخلاق در ایران هستند ؛ شما خاموش نشسته و تماشاگر پیروزی دشمنان ایران هستید . زبانم لال اگر چنین شود ؛ شک ندارم که در آینده ، فرزندان و آیندگان ما و شما ، شما و نسل ما را به باد سرزنش و ناشایستگی خواهند گرفت .

این بنده ناچیز با همه گرفتاری ها ، تهیدستی ها ، بیماری ها ، دشمنی ها و … ، در گوشه کلبه خاموش و غمگین خویش نشست ؛ فریاد زد و هر آن چه از دستش بر آمد انجام داد . بر این باورم که این تلاش از چشم فرزندان و نسل های بهین هوش و هنگامه آفرین (نابغه) شما در آینده پنهان نخواهد ماند .

اگر ادبیات و فرهنگ ایران را از باستان تا روزگار کهن واکاوید ؛ به گزینه های چشم نواز و دلنشینی چون مردانگی (فتوت) ، از خودگذشتگی ، راستی ، دارایی و دانایی بر می خورید ولی اکنون دروغ و نابهنجاری فرهنگی ، فراوان ، در میان ما به چشم می خورد . اگر می پندارید که نگارنده اشتباه می کند ؛ در بخش آینده ، گواه (دلیل) و گواهی هایی (اسنادی) را رو می کنم و باز گو می گویم که همه آنها نشان دهنده و گویای گسترش بی اندازه دروغ در میان ماست . گزینه ای که همه پیامبران آسمانی – از جمله پیامبر اسلام (درود خدا بر او و  خاندان پاکش) – به پرهیز از آن سفارش فرمودند ولی با اندوه و درد ، بیشتر ما اکنون به آن گرفتاریم .

در این جا بر خود بایسته می دانم که سپاس بی پایان خویش را به زنان و مردانی پیشکش کنم که پس از خواندن جستار” پاسداری از ارزش پول ملی آرمان ملی ، … ” بی درنگ با رایان نامه (ایمیل) جناب روحانی نامه نگاری کردند و پیامد های فروریزی ارزش ریال را به او گوشزد کردند . اینان قهرمانانی هستند که به گمان نگارنده در سخت ترین دوران تاریخ ایران خاموش ننشستند و فریاد میهن خواهی خود را بلند کردند . اگر زنده باشم ؛ نام تک تک آنها را در نگاشته (پست) آینده این جستار خواهم نوشت . انگار و پنداشت نگارنده این است که نام این قهرمانان در آینده های ( دور و یا نزدیک ) ایران بلند خواهد شد و من از خدا می خواهم تا این نام ها هر چه بیشتر بلند آوازه گردند .

به خواست خداوند توانا ، دنباله این جستار در بخش آینده خواهد آمد .

 

                                            ” پس از سخن”

 

در یک پسینگاه زیبا و پاییزی همین آذر ماه گذشته ، کنار باغچه و گل های سرای پر بلای خویش نشسته بودم . ناگه یک دو بیتی بر دلم نشست و بی درنگ یک غزل شد .

این غزل را به خوانندگان هنرمند و هنر دوست خویش پیشکش می کنم :

 

                                   دلم ، تا  خریدار  دلدار  شد

                                  چو منصور خوبان سر دار شد

                                  سحر گه ،  پگاه  نگاه  دلم

                                  زآشوب مستی چو بیدار شد ؛

                                از آن رو که روز ازل زاده شد

                                 به  سان  قدم  تا  بر  یار شد

                                  ز آن  مریم جان  و  الهام نام

                                 غروب نگاهم  به  دیدار  شد

                                 ز یغناب تاجیک  تا  شهر ری

                                 به شمران تهران  خریدار شد

                                شگفتا ازاین فصل پررنگ وزرد

                                چرا  این  دوبیتی غزل وار شد ؟

                                هویدا  دلم ، چون تو  پیدا  دلم

                                 ز دست دلم ،بین، دلم خوار شد

                                چو لیلا دلم ، چون تو شیدا دلم

                                زغم ها ، غمی بر غمم  بار  شد

                              زدکتر شمیسا سخن ها شنیدم ولی

                               میان دلم ، داد وبه ها  پدیدار  شد

                               سخن ها سرودم به پنهان خویش

                                سر انگشت من هم گهر بار شد .

                                                                 ( پیام قانون )

 

گزارش واژگان :

 

1- دیر = به زبر (فتح) ” د ” و تشدید ” ر ” -  نام شهری بندری در جنوب ایران ،  نشسته بر کرانه دریای پارس – در شمار استان بوشهر و زادگاه نیاکانی نگارنده است .

2- ازل و ابد = افزون بر چم (معنای) واژگانی  ، در فرهنگ پارسی در چم فلسفی هم کاربرد دارند .

3- دکتر شمیسا = نویسنده و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی .

4-داد و به =  دکتر دادبه – حافظ شناس پر آوازه و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی .

 

          پاینده پارسی ، پاینده ایران ، این مرز پر گهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا شده توسط شرکت پارس گستر